Ordning

Ordningsregler och stadgar

För föreningen gäller stadgar (senast antagna 2020) och ordningsregler (senast antagna 2015). Vi ber alla medlemmar och eventuella andrahandshyresgäster att ta del av dessa samt fråga styrelsen om något är oklart.

Trafik på området

Ingen onödig biltrafik skall förekomma på området eftersom det finns lekande barn runt våra hus. Vi vill också begränsa slitage på stenplattor och gräsytor. Självklart är det tillåtet att köra fram till husen vid behov (för t ex funktionshindrade). Vid hämtning/lämning av taxi föreslås att det sker vid infarten till garaget/gästparkeringarna där det finns en taxistolpe med skylt, se kartan.

Garaget och parkeringarna

I garaget under husen finns parkeringsplatser för 87 bilar, varav 18 är laddplatser för elbilar. Först och främst hyrs dessa ut till boende i vår förening och i andra hand till boende i vår grannförening BRF Bryggaren 2. Det är möjligt att hyra mer än en plats i garaget om platser finns. Garageporten är automatisk och sköts antingen via portkod eller med hjälp av fjärrkontroll, som fås då plats hyrs. Kostnad för en garageplats är (2017) 495kr/månad. Om du önskar hyra en garageplats tillfälligt är du välkommen att kontakta styrelsen.

Motorvärmarplatser
Fastigheten är utrustad med ett fåtal motorvärmarplatser för uthyrning. Dessa platser är belägna ner mot älven. Platserna hyrs ut av styrelsen.

Besöksparkering
Fastigheten är också försedd med ett tiotal gästparkeringsplatser. Dessa platser är till för besökande och får endast utnyttjas tillfälligt av medlemmar i föreningen. Ett fordon får stå uppställt maximalt i 24 timmar i sträck. Gästparkeringsplatserna är försedda med motorvärmare (med timer). Dessa hyrs ut av styrelsen. För bekanta till medlemmar som ofta nyttjar gästparkeringen finns en p-skiva att hämta hos styrelsen.

Källsortering

Föreningen har valt att sortera soporna direkt i vårt gemensamma soprum. Vi har avtal med Stena Recycling om källsortering och med Vakin, som tar hand om det brännbara avfallet. För tillfället sorterar vi tidningar, kartonger, plast- och metallförpackningar samt glas. Det finns även behållare för lampor och batterier. Har du hushållsapparater, julgranar eller något annat och undrar hur du tar hand om det? Gå in på denna hemsida för en utmärkt guide.

Regler vid renovering och ombyggnation

Enligt 7 kap 7 § bostadsrättslagen får bostadsrättsinnehavaren inte utan styrelsens tillstånd utföra åtgärd som innefattar
- ingrepp i en bärande konstruktion,
- ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller
- annan väsentlig förändring av lägenheten

Om en bostadsrättsinnehavare vidtar åtgärd utan att styrelsen lämnat godkännande kan bostadsrättsinnehavaren åläggas att återställa lägenheten i ursprungligt skick. Om rättelse inte vidtas kan bostadsrättsinnehavaren förverka sin bostadsrätt. Det är därför viktigt att du som bostadsrättsinnehavare följer lagar och föreningens bestämmelser vid renovering och ombyggnation av din lägenhet.
Bostadsrättsinnehavare ska vid renovering och ombyggnation av lägenhet följa gällande lagar, förordningar och föreskrifter (Boverkets byggregler m.fl.).

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar själv för nödvändiga tillstånd, t.ex. bygglov. Bostadsrättsinnehavare skall tillse:
- att allt arbete utförs fackmannamässigt
- att arbetena inte leder till skada eller olägenhet för föreningen eller andra
medlemmar.

Ansökan
Innan du påbörjar renovering eller ombyggnation av din lägenhet bör du undersöka om åtgärden kräver tillstånd från styrelsen eller ej. Om du är osäker om en åtgärd kräver tillstånd bör du kontakta styrelsen för information om åtgärden är tillståndspliktig. Om åtgärden kräver tillstånd ska du lämna in en ansökan om tillstånd till styrelsen.
Ansökan ska innehålla:
- uppgift om de åtgärder som ska vidtas, inkl. ritning/skiss,
- uppgift om vilket/vilka företag som anlitats för att utföra arbetet eller om det ska ske i
egen regi, och
- uppgift om under vilken period åtgärderna kommer att vidtas.

Styrelsen kan i vissa fall komma begära kompletterande underlag, t.ex. intyg från fackman.
Ansökan ska lämnas till styrelsen i god tid innan åtgärderna är planerade att vidtas. Åtgärder får inte påbörjas innan styrelsen lämnat sitt godkännande.

Inledande åtgärder vid uppstart av renovering och ombyggnation
Bostadsrättsinnehavaren ska meddela föreningen när arbetet påbörjas.
Bostadsrättsinnehavaren och föreningen ska innan arbetet inleds bestämma hur dokumentation ska göras av eventuella åtgärder vilka inte efter färdigställande är synliga, t.ex. ledningar i vägg.

Om störande arbeten kommer att förekomma ska även berörda grannar informeras om åtgärderna via anslag i trapphus och via meddelande i postfack. Anslaget/meddelandet ska innehålla uppgift om arbetets art, tidsplan och kontaktuppgifter.

Vid användning av hiss för transport av byggmaterial eller annat skall väggar och golv i hissen skyddas med skyddspapp/golvpapp. Vid behov ska även andra gemensamma ytor skyddas på lämpligt sätt. Tag kontakt med tekniskt ansvarig i styrelsen.

Parkering av fordon tillhörande hantverkare eller annan som utför arbete ska ske på besöksparkering. Ej tillåtet att använda garage för parkering eller lastning/avlastning.

Särskilt att tänka på vid renovering och ombyggnation
Nedan anges ett antal områden där det är särskilt viktigt att gällande bestämmelser följs och att åtgärder inte vidtas utan tillstånd från styrelsen.

Bärande väggar och annan bärande konstruktion
Inga ingrepp i bärande konstruktion får ske, t.ex. upptagning av öppning eller dragning av ledningar genom eller infällt i bärande konstruktion. Bilning av betong i vägg, golv eller tak får ej ske.

Värme och ventilation
Element (radiatorer) och vattenledningar får ej bytas ut, byggas in i vägg eller täckas, flyttas eller tas bort. Inga ventilationsöppningar får flyttas, byggas in eller på annat vis sättas igen.

El
Elinstallationer ska utföras av behörig elektriker.

Badrum/WC
Våtrumsarbeten ska utföras på fackmannamässigt sätt. Inga vattenledningar får flyttas, täckas eller byggas in i vägg. Ingen golvbrunn får flyttas utan tillstånd av styrelsen. Inkoppling på avlopp/avloppsstam i schaktet får inte ske.

Kök
Spisfläkt får ej anslutas till ventilationskanalen i köket. Enbart spiskåpa utan motor får anslutas till ventilationskanalen. Kolfilterfläkt får monteras, dock ej anslutas till ventilationskanalen. Om kolfilterfläkt monteras skall ett frånluftsdon anslutet till ventilationskanalen monteras. Vid byte/installation av diskmaskin, kyl, frys och tvättmaskin ska läckageskydd placeras under maskinen.

Balkong och fasad
Det är viktigt att det inte vidtas åtgärder som innebär att avrinningen från balkongen försämras eller hindras. Inga åtgärder får vidtas som kan leda till skador på fasaden.

Övrigt
Byggavfall skall transporteras bort. Byggavfall får inte placeras i föreningens soprum.
Eventuella skador på fastighetens installationer (t.ex. vatten, avlopp, el, ventilation och brandskydd) ska omedelbart anmälas till styrelsen.

Vid frågor
Om du har frågor angående regler vid renovering och ombyggnation av lägenhet är du välkommen att höra av dig till styrelsen.